سیستم نظارتی ساختمان
سیستم نظارتی ساختمان معادل فارسی عبارت Building Management System است و به اختصار BMS نیز نامیده می شود.
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,