نصب دوربین مداربسته در آسانسور
یکی از مکان هایی که به ویژه در ساختمان های بزرگ و مراکز عمومی مردم مورد سوء قصد قرار می گیرند آسانسورها هستند. احتمال سرقت، مزاحمت و امثال این امور در آسانسورها بالاست. به همین علت نصب دوربین مداربسته در آسانسور حائز اهمیت است. علاوه بر موارد ذکر شده، با توجه به اینکه آسانسورها را
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,