همه انسان ها خواهان تامین امنیت و آرامش در زندگی هستند. در واقع یکی از پارامترهای مهم زندگی بشر امروز، کسب آرامش است. آرامش خواه در خانواده و محل سکونت و خواه در محل کار و یا حتی مترو و خیابان و غیره باید وجود داشته باشد. آن چه که مسلم است، رسیدن به امنیت
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,