سیستم نظارتی ساختمان
سیستم نظارتی ساختمان معادل فارسی عبارت Building Management System است و به اختصار BMS نیز نامیده می شود.
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
اجرای دوربین مدار بسته
همه ما با ضرورت خرید و اجرای دوربین مدار بسته در ساختمان خود آگاهی داریم. امروزه آمار خرید و نصب دوربین مدار بسته در سراسر جهان رو به افزایش است.