دوربین مداربسته پلاک خوان (License Plate Recognition Camera) که اصطلاحا دوبین LPR نامیده می شود. تکنولوژی جدیدی است که با استفاده از شناسایی کارکترهای اپتیکی موجود در تصاویر، پلاک های وسایل نقلیه را می خواند. این سیستم می تواند از دوربین های مداربسته ساختمان ها، دوربین های اجرایی جاده ها و یا دوربین های مخصوص
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,