امنیت محیط بسته
امنیت محیط بسته به ویژه در زمان هایی که خالی از سکنه هستند همواره سبب نگرانی صاحبان آن هستند. و زمانی که شرکت یا کارخانه خود را ترک می کنید مدام نگران این هستید که کارمندان وظایف خود را درست انجام ندهند یا در روزهای خالی از سکنه مثل تعطیلات حوادث طبیعی، اتفاقات غیرمترقبه و
Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,